در نقش دخالت و عامليت وزارت بازرگانى در امر تأمين و توزيع کالا هيچ‌گونه مرز و حدود و محدوديتى جهت نظارت وجود ندارد زيرا وزارت بازرگانى بايد مختار و آزاد باشد هر جا که احساس مى‌کند منافع توليد‌کننده و مصرف‌کننده محروم و طبقات کم آمد جامعه در خطر است دخالت نمايد و بنابراين به‌منظور نظام دادن به امور سهميه‌اى و تأمين و توزيع کالا و تضمين الگو و خط‌مشى و نظارت شواريى به‌نام شوراى نظارت بر تأمين و توزيع کالا در وزارت بازرگاين تشکيل مى‌شود و عهده‌دار وظايف زير مى‌باشد:


۱. تعيين خط‌مشى‌ها و سياست‌هاى کلى توزيع کالا در چارچوب مصوبات مربوطه


۲. تعيين و ابلاغ الگوى مصرف و ارائه نقطه‌نظرات ارشادى و نظارت بر حسن اجراى آن


۳. رسيدگى به اختلافات سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، بخش خصوصي، دولتى و يا تحت پوشش در رابطه با تهيه و توزيع و پخش کالا


۴. اتخاذ تصميم و ارائه طريق در جهت بهبود هرچه بيشتر نظام تأمين و توزيع کالا


۵. رسيدگى به امور متفرقه تأمين و توزيع و ذخيره‌سازى


۶. تنظيم برنامه‌ها و تأمين و توزيع کالاهاى مورد حاجت موارد اضطرارى نظير سيل، زلزله و ساير حوادث غيرپيش‌بينى شده