سيستم توزيع کالا در ايران در سال‌هاى گذشته همواره يک سيستم نظارتى و کنترل‌شده بوده است که با مداخلهٔ وسيع دولت در جريان آزاد توزيع عمل‌ کرده است ولى در حال حاضر بسيارى از سيستم‌هاى توزيع نظارتى اهميت خود را از دست داده‌اند و سيستم توزيع بيشتر به مکانيسم بازار محوّل نشده است.