تبليغات پيشبردى يکى از چهار عنصر اصلى ترکيب عناصر بازاريابى شرکت است. ابزارهاى اصلى تبلغات پيشبردي، شامل تبليغات غيرشخصي، تبليغات پيشبرد فروش، روابط عمومى و فروشندگى شخصى است. اين ابزارها در هماهنگى با يکديگر، امکان نيل به اهداف ارتباطى شرکت را فراهم مى‌سازند.

روابط عمومى

روابط عمومى عبارت است از کسب نام و اعتبار مناسب و ايجاد يک تصوير ذهنى مطلوب براى شرکت. با وجود اين‌که روابط عمومى براى ايجاد آگاهى و رجحان در مشترى از توان خوبى برخوردار است، اما به‌عنوان يکى از ابزارهاى اصلى تبليغات پيشبردى کمتر مورد استفاده قرار مى‌گيرد. روابط عمومى نيز مستلزم تعيين اهداف، انتخاب پيام‌هاى روابط عمومى و وسيله ناقل پيام، اجراى برنامه روابط عمومى و ارزيابى نتايج آن است.

تبليغات پيشبردى فروش

تبليغات پيشبرد فروش از تعداد زيادى ابزارهاى محرک کوتاه‌مدت، نظير کوپن، کالاهاى ويژه، جوايز و تخفيفات خريد تشکيل مى‌شود و هدف از آن، ترغيب مصرف‌کنندگان، فروشندگان و واسطه‌هاى فروش کالاى شرکت است. رشد هزينه‌هاى مربوط به تبليغات پيشبرد فروش در سال‌هاى اخير به مراتب بيش از رشد هزينه‌هاى تبليغات غيرشخصى بوده است. تبليغات پيشبرد فروش، مستلزم تعيين اهداف تبليغات پيشبرد فروش، انتخاب ابزار، تهيه برنامه، پيش‌آزمون و اجراى برنامه تبليغات پيشبرد فروش و ارزيابى نتايج حاصله است.

تبليغات غيرشخصى

گونه‌اى استفاده از رسانه‌هاى جمعى است که مستلزم پرداخت هزينه باشد. اين‌گونه تبليغات که با هدف اطلاع‌رساني، متقاعد کردن و يادآورى کالاها يا سازمان توسط فروشنده مورد استفاده قرار مى‌گيرد و يکى از ابزارهاى بسيار مهم تبليغات پيشبردى به‌حساب مى‌آيد.

تصميم دربارهٔ تبليغات غيرشخصى

تصميم دربارهٔ تبلغيات غيرشخصي، فرآيندى پنج مرحله‌اى است. اين پنج مرحله عبارتند از: تعيين اهداف، تصميم درباره بودجه، پيام و رسانه و ارزيابى نتايج آن. تبليغ‌کنندگان بايد از ابتدا روشن کنند که آيا هدف از انجام تبليغات اطلاع‌رسانى است يا متقاعد کردن و يا يادآورى به خريداران. بودجه تبليغاتى را مى‌توان براساس استطاعت مالى مؤسسه، درصدى از فروش، برابرى با رقبا يا اهداف و انجام کار تعيين کرد. تصميم راجع به پيام تبليغاتى مستلزم تهيه و تنظيم چند پيام، ارزيابى آنها و اجراى مؤثر آنها است. تصميم درخصوص رسانه نيز مستلزم تعيين جمعيت هدف دسترسي، تعداد دفعات پخش، اهداف تأثيرگذارى تبليغات، انتخاب انواع رسانه‌هاى اصلي، انتخاب وسايل ناقل و زمان‌‌بندى رسانه است. سرانجام، ارزيابى نتايج، ارزيابى ميزان تأثيرات برنامه بر ارتباطات و فروش است، قبل از انجام تبليغات، حين اجرا و پس از انجام آن.

تصميم راجع به پيام تبليغاتى

تصميم راجع به پيام تبليغاتى يعنى تهيه و تنظيم پيام‌ها، ارزيابى آنها، اهداف پيام‌ها و اجراى مؤثر آنها است.

تصميم درخصوص رسانه

تصميم درخصوص رسانه يعنى تصميم‌گيرى در مورد جمعيت هدف، تعداد دفعات پخش تبليغات، اهداف تأثيرگذارى تبليغات، انتخاب انواع رسانه‌هاى اصلى و تصميم در مورد زمان‌بندى تبليغات رسانه‌اي.

تعيين اهداف

تبليغ‌کنندگان قبل از هر چيز بايد مشخص کنند که هدف از تبليغ چيست و آيا آن صرفاً يک هدف اطلا‌ع‌رسانى است يا متقاعد کردن و به يادآورى هدف تبليغ مى‌باشد.

ارزيابى نتايج

ارزيابى نتايج يعنى ارزيابى ميزان تأثير برنامه‌هاى تصميم‌گيرى در مورد تبليغات بر ارتباطات و فروش که شامل مراحل قبل از تبليغ، حين اجرا و پس از تبليغ مى‌شود.