محيط بازاريابى يک شرکت از بازيگران و نيروهايى تشکيل مى‌شود که توانايى مديريت بازاريابى را در تهيه و حفظ مبادلات نافع با مشتريان هدف، تحت تأثير قرار مى‌دهند. براى موفق شدن، يک شرکت بايد ترکيبى از عناصر بازاريابى را انتخاب کند که متناسب با روندها و تحولات اين محيط باشند.