بازاريابى وظايف زير را برعهده دارد: شناسايى نيازها و خواسته‌ها، تعيين بازارهاى هدفى که مؤسسه به بهترين نحو ممکن قادر است به آنها خدمت کند، طراحى کالاها و خدمات و برنامه‌هاى زمان‌بندى شده براى ارائه خدمت به اين بازارها و بالاخره فراخوانى کليهٔ افراد درون‌ سازمان به اين‌که به مشتريان فکر کرده و به آنها خدمت کنند.