بازاريابى مکان شامل فعاليت‌هايى است که هدف از آن ايجاد، حفظ يا تغيير طرز تفکر يا رفتار نسبت به مکان‌هاى خاصى است در اينجا موارد قابل ذکر عبارتند از:

بازاريابى مکان‌هاى تجارى

بازاريابى مکان‌هاى تجاري، عبارت است از ايجاد، فروش يا اجاره مکان‌هاى تجاري، براى مصارفى همچون احداث کارخانجات، فروشگاه، دفاتر اداري، ايجاد انبار و مراکز گردهمايي. سازندگان بزرگ، پس از بررسى و تحقيق درباره نيازهاى شرکت‌ها، به عرضه زمين براى احداث سايت‌هاى صنعتى و مراکز خريد و ساختمان‌هاى ادارى جديد مبادرت مى‌ورزند و به اين نيازها پاسخ مى‌دهند.

بازاريابى مکان گذراندن تعطيلات

بازاريابى مکان گذران تعطيلات، يعنى جلب سياحان به پاتُق‌ها، چشمه‌هاى آب معدني، شهرها، ايالات و حتى تمام کشورها است. کارگزاران مسافرتي، شرکت‌هاى هواپيمايي، کلوپ‌هاى کرايه اتومبيل، شرکت‌هاى نفتي، هتل‌ها، متل‌ها و آژانس‌هاى دولتي، همه مى‌کوشند تا سياحان را به مکان‌هاى مورد نظر خود جلب کنند. امروزه تقريباً هر شهر و ايالت و هر کشورى به بازاريابى جاذبه‌هاى خود اقدام مى‌کند.در عين حال، بعضى از مکان‌ها نيز به ضد بازاريابى (Demarketing) مبادرت مى‌ورزند. زيرا آنها چنين تصور مى‌کنند که ضرر و زيان حاصله از سياحان بيش از عوايد آن است.