طراحى کالا مستلزم اتخاذ تصميماتى است که کالا را به شکل مطلوب در اختيار مشتريان قرار مى‌دهد و مزاياى مورد انتظار مشتريان را مدنظر قرار مى‌دهد. در اتخاذ اين تصميمات توجه به موارد زير امرى ضرورى است:

کالا

کالا را به‌عنوان هر آن چيزى تعريف مى‌کنيم که بتوان در بازار براى جلب‌توجه، تملّک، استفاده يا مصرف عرضه کرد و احتمالاً توان رفع يک نياز يا خواسته را نيز داشته باشد.