همانطورى که مى‌دانيم عناصر بازاريابى از ۴ عنصر تشکيل مى‌شود که عبارتند از:


- محصول يا کالا Product


- قيمت Price


- توزيع Place


- ترفيع Promotionکه با توجه به حرف اول ۴ مورد فوق. عناصر بازاريابى به 4Ps معروف هست يک شرکت با توجه به نوع محصول و بازار يا صنعتى که در آن فعاليت مى‌کند بايد ترکيب مناسبى از عناصر فوق را تنظيم نمايد تا بيشترين فروش را داشته باشد.