يکى از مباحث مهم در زمينه بازاريابى تجزيه‌و‌تحليل فرصت‌هاى بازار است. چرا که با تجزيه‌وتحليل فرصت‌هاى بازار و استفادهٔ صحيح از فرصت‌ها است که يک شرکت مى‌تواند به اهداف خود دست يابد. لازمهٔ تجزيه‌وتحليل فرصت‌هاى بازار، در اختيار داشتن اطلاعات صحيح و به موقع بازاريابى است. اغلب بازاريابان از کمبود اطلاعات صحيح يا زيادى اطلاعات غلط شکايت دارند.