اهميت بازاريابى بيش از آن است که انجام آن فقط برعهدهٔ واحد بازاريابى گذاشته شود. در يک مؤسسه که به دنبال تحقّق بازاريابى درست است، دشوار است که کارکنان قسمت بازاريابى را تشخيص دهيد، در چنين مؤسساتى تصميمات هر فرد، اساساً از نحوۀ اثرگذارى آن تصميم بر مصرف‌‌کننده متأثر مى‌شود.اصول بازاريابى تدوين شده است تا دنياى سحرآميز و پيچيدهٔ بازاريابى را به‌گونه‌اى آسان، زنده و لذت‌بخش باز نمايد.