بازارها براساس اهميت نسبى هر يک از مؤسسات توليدى در بازار فروش و نيز براساس اين‌که کالاهاى فروخته شده در بازار کالاهاى مشابه‌اى هستند يا نه، طبقه‌بندى مى‌شوند.

البته لازم به يادآورى است که خصوصيات هيچ‌يک از بازارهاى مختلفى که در دنياى واقعى وجود دارند به‌طور کامل با خصوصيات هيچ‌يک از چهار بازار فوق وفق نمى‌دهد و ممکن است بازارى خصوصيات فوق را يک جا نيز داشته باشد.