بازار مکان يا جايى است که در آن دادوستدهايى به‌منظور رفع نيازها صورت مى‌گيرد و کالاها اعم از کالاهاى فيزيکى و يا خدمات براى رفع نياز و خواسته مبادله مى‌شود هرچند که لزومى ندارد اين دادوستدها حتماً به‌وسيلهٔ پول انجام گيرد.