سياست تأسيس مناطق آزاد اقتصادى در شوروى سابق توسط هيئت وزيران اين کشور در دسامبر ۱۹۸۸ ميلادى اتخاذ شد. بيش از بيست منطقه براى اين منظور در نظر گرفته شد که مناطق: واى بورگ (Vy Borg)، ناکو دکا (Nakhodka)، نووجورد (Novgorod)، سوشى (Sochi) از جمله برجسته‌ترين مناطقى بودند که در عمل مورد توجه شرکت‌هاى خارجى قرار گرفتند.