مناطق تجارى خارجى (FTZ) در ايالات متحده آمريکا، اولين بار با تصويب قانونى آن در سال ۱۹۳۴ ميلادى مطرح گرديد. (U.N. Op. P.410)


در سال‌هاى دههٔ ۱۹۳۰ ميلادى بحران و رکود اقتصادى زمينه‌ساز بيکارى گسترده در اکثر کشورهائى صنعتى از جمله، ايالات متحده آمريکا گرديده بود. در اين شرايط ايجاد مناطق آزاد تجارى به‌منظور مشارکت بيشتر آمريکا در تجارت بين‌المللى و استفاده از ظرفيت‌هاى خالى اقتصاد جهانى بود.


البته بايد به خاطر داشت، که دلايل و اهداف تأسيس مناطق تجارى خارجى در ايالات متحده کاملاً با اهداف مناطق مذکور در اروپاى مرکزى و شرقي، و همچنين با اهداف اين مناطق در کشورهاى در حال توسعه، متفاوت و متمايز بودند، در واقع مى‌توان گفت: هدف اصلى مناطق تجارى ايالات متحده و همچنين شرکت‌هاى منطقه‌اى مربوط به آن، عبارت از فعال‌ کردن و به کار انداختن فعاليت‌هاى اقتصادى در محل‌هاى انتخاب شده بود.


در آمريکا مناطق تجارى آزاد، طبق تعريف مناطقى هستند، که از لحاظ جغرافيائى در داخل ايالات متحده قرار دارند، اما از لحاظ قانونى در خارج از مناطق گمرکى قرار مى‌گيرند.