براى مناطق آزاد تجارى يکسرى مزايائى فهرست شده است، که البته بعضى از اين مزايا مکمل و زمينه‌ساز برخى ديگر هستند. اين مزايا هم‌چنين براى هر کشور نيز متفاوت است و يا حداقل از نظر تقدم و تأخر آن فرق دارد. بدين معنى که هر کشور مزيت خاصى را بيش از ديگر مزيت‌ها اهميت داده و کوشش و حمايت‌هاى خود را نيز در اين قسمت متمرکز مى‌کند. اين مزايا عبارت هستند از:


- اشتغال


- تأمين درآمدهاى ارزى از طريق ايجاد ارزش افزوده.


- ارتقاء و توسعه فعاليت‌هاى توليدى با جهت‌گيرى صادراتى توسط سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و سرمايه‌هاى سرگردان داخلى.


- دستيابى به دانش فنى و تکنولوژى و ارتقاء سطح مهارت‌هاى کارگرى و هم‌چنين مديريت‌هاى کارگرى و بازرگانى.


- توسعه ناحيه‌اى و محروميت‌زدائى


- ايجاد يک الگوى کوچک و مناسب با توجه به نيروى کار و توان اقتصاد داخلى


- استفاده از مشاغل جنبى ايجاد شده.