حمل و نقل، رابطه‌اى اساسى بين فرستنده کالا و گيرنده آن برقرار مى‌کند. بهترين کالا اگر در زمان لازم، در مکان لازم و در شرايط مطلوب دريافت نشود، مطلوبيت نخواهد داشت. لذا بايد بين خريدار و حمل‌کننده همکارى نزديک وجود داشته باشد. حمل چه از طريق دريا و چه از طريق زمين و چه از راه هوا عامل مهمى است و هزينه‌هاى مربوط به آن در رقابتى کردن فروش کالا تأثير مستقيم دارد. ارزان خريدن، هميشه دليل ارزان بودن قيمت کالا نيست، مسئله حمل و نقل يکى از مسائل مهم مبتلا به مديران مؤسسات و کارخانجات مختلف است و ترديدى نيست که در صورت حل اين مسئله، مديران مى‌توانند با دريافت به موقع مواد اوليه و کالاهاى مورد نياز با هزينه حمل و نقل مناسب، قيمت تمام شده توليدات خود را کاهش داده و از اين طريق مؤسسه خود را افزايش دهند.داشتن اطلاعات کافى از جنبه‌هاى گوناگون حمل و نقل و اينکه چه کالائى را بايد با چه نوع وسيله حمل و به واحد توليدى يا خدماتى خود انتقال داد. امرى است که مى‌تواند تا حدود زيادى به مديران بازرگانى در تصميم‌گيرى کمک کند. کاهش هزينه حمل و افزايش سرعت سرعت انتقال و حمل کالا از جمله اهداف اساسى مديران اقتصادى هر جامعه است.