- تأثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعى انسان‌ها


- اينترنت يک شبکه بلاصاحب و بدون سياست‌گذارى خاصى است


- تسلط زبان و فرهنگ انگليسى که در درازمدت زبان، فرهنگ و هويت کشورها به‌نفع اينترنت ازبين مى‌رود.


- دراختيار قراردادن فورى بخش عمده‌اى از تقاضاى داخلى به رقباى خارجي


- واگذارى بخش عمده‌اى از بازارهاى صادراتى به رقباى خارجي


- قرارگرفتن سهام کارخانجات داخلى در سيطره سرمايه مديريت و سرمايه گذاران خارجى با حداقل بهاى ممکن


- بلااستفاده ماندن بيشتر عوامل توليد کاهش ميزان توليد


- کاهش حجم فروش


- کاهش نيروى شاغل (افزايش نرخ بيکاري)


- کاهش سرمايه‌گذارى صنعتي


- کاهش توليد شرکت‌هاى ورشکسته


- کاهش سهام صنعت در توليد ناخالص داخلي


- کاهش نيازهاى ارزى کشور براى تأمين احتياجات جامعه جوان و روبه‌رشد کشور


- افزايش ميزان استقراض خارجى و بدهى‌هاى کشور


- کاهش درآمدهاى مردم و سطح زندگى آنها که در تباين با اهداف کلان سازمان جهانى تجارت است.