در تمامى فعاليت‌هاى تجارى همواره مجموعه‌‌اى از مراحل و تبادلات استاندارد وجود دارد، بگونه‌اى که روش اجرايى هريک از مراحل و درجه اهميت آنها بستگى به نوع کالا، نوع خدمات و نيز طرفين معامله خواهد داشت.اين مراحل به‌عنوان چرخه و يا سيکل‌هاى ژنريک تجارت ناميده مى‌شوند و عبارتند از:

فعاليت‌هاى قبل از خريد (pre-sale)

قبل از انجام هر تعامل تجارى (transaction) خريدار اقدام به جستجوى (search) و انتخاب عرضه‌کننده کالا مى‌نمايد و سپس طرفين مى‌بايد به‌منظور دستيابى به توافق مذاکراتى (negotiate) درخصوص شرايط معامله با يکديگر انجام دهند.

فرآيند انجام معامله (execution)

پس از تصميم به انجام معامله خريدار نياز خود را به فروشنده سفارش (order) مى‌دهد و درمقابل فروشنده خدمات و يا کالاى موردمعامله را تحويل مى‌دهد.

تسويه حساب (settlement)

درهنگام مناسب فروشنده با ارسال صورتحساب (invoice) درخواست پرداخت وجه توسط خريدار را مى‌نمايد و متعاقباً خريدار وجه کالا يا خدمات را پرداخت (payment) خواهد نمود.

خدمات پس از فروش (after sale)

اتمام فرآيند خريد، پايان چرخه تجارت محسوب نمى‌گردد بلکه برحسب نوع معامله ممکن است نياز به ارائه خدمات پس از فروش نيز وجود داشته باشد.