صرفنظر از نرم‌افزار که به‌طور ملموسى نقش خود را در سيستم‌هاى کامپيوترى ظاهر مى‌سازد، سخت‌افزار نيز از معيارهاى مهم زيرساخت تجارت الکترونيک محسوب مى‌گردد. به‌عنوان مثال بانک‌هاى اطلاعاتى که نقش کليدى در ارائه راه‌حل‌هاى تجارت الکترونيکى ايفا مى‌نمايند، نياز به CPU و حافظه زيادى دارند بخصوص در فرآيند جستجو در بانک‌هاى اطلاعاتى که يکى از مهمترين مراحل کاربردى در تجارت الکترونيک محسوب مى‌گردد نياز به حافظه بسيار زيادى است. از سوى ديگر چنانچه يک CPU به حافظه دسترسى داشته باشد رفتار آن ازنظر هزينه (cost-effective) به‌اندازه زمانى که چندين CPU به حافظه دسترسى داشته باشند، نمى‌باشد. لذا لازم است جهت دسترسى مجموعه‌اى از پردازنده‌ها به يک حافظه مشترک، معمارى SMP را مورداستفاده قرار داد.

معمارى براساس SMP

SMP معمارى چندپردازنده‌اى است که مجموعه‌اى از پردازنده‌ها (CPUs) را در يک کابينت جاى داده است. در اين معماري، مجموعه پردازنده‌ها تنها از يک حافظه و بصورت مشترک استفاده مى‌نمايند.


با افزايش حجم فعاليت‌هاى تجارى مى‌توان تعداد پردازنده‌ها را افزايش داد. Scalability عمده‌ترين ويژگى معمارى SMP مى‌باشد.


معمارى SMP از دو پردازنده تا ۳۲ و يا حتى تعداد بيشترى پردازنده تشکيل مى‌گردد. بايد توجه داشت درصورت بروز اشکال در يک پردازنده کل سيستم SMP يا node مى‌افتد.


بنابراين دسته‌بندى (clustering) تعداد ۲ يا چندين سيستم SMP مى‌تواند قابليت دسترسى (availability) بالايى را فراهم نمايد.


لذا درصورت بروز اشکال منجر به توقف SMP، ساير سيستم‌ها عمليات را ادامه مى‌دهند. يکى از پردازنده‌ها معمولاً جهت bootکردن سيستم و بار کردن سيستم عامل SMP مى‌گردد که خود موجب فعال‌نمودن ساير پردازنده‌ها خواهد گرديد.


در اين معمارى تنها يک نسخه (instance) از سيستم عامل و يک نسخه از برنامه کاربردى در حافظه قرار دارد و سيستم عامل پردازنده‌ها را بصورت مجموعه‌اى از منابع پردازشى تلقى و همگى را به‌طور همزمان مورد استفاده قرار مى‌دهد. در اين معمارى هريک از پردازنده‌ها يا مشغول فرآيند اجرايى روى داده‌ها هستند و يا در يک حلقه انتظار (idle loop) باقى مى‌مانند تا کارى را انجام دهند. لذا چنانچه فرآيندى بتواند بصورت overlapped اجرا گردد سرعت اجراى آن در معمارى SMP افزايش مى‌يابد. ازجمله چنانچه برنامه کاربردى براساس چند ريسمانى (multithread) طراحى شده باشد، امکان اجراى همزمان عمليات در برنامه کاربردى ميسر گرديده و بدين ترتيب SMP کارايى برنامه کاربردى را ارتقاء مى‌دهد.


Pyramid،Sequent،NCG،HP،IBM و Unisys ازجمله شرکت‌هاى عرضه‌کننده serverهاى مبتنى بر SMP مى‌باشند.


گونه‌هاى مختلفى از سيستم عامل يونيکس و سيستم‌هاى عامل نظير OS/2،Windows NT و Netware به‌گونه‌اى طراحى گرديده‌اند که معمارى SMP را پشتيبانى نمايند.


درکنار معمارى SMP دو معمارى (Massively Parallel Processing-MPP) و (Non-Uniform Memory Access-NUMA) نيز از انواع ديگر معمارى serverهاى قوى محسوب مى‌گردند.

معمارى براساس MPP

MPP معمارى مبتنى‌بر چندين پردازنده مى‌باشد و مى‌تواند تعداد زيادى پردازنده را دربرگيرد. برخى از سيستم‌ها حتى بيش از ۶۴ پردازنده را تحت اين معمارى بکارگرفته‌اند. در serverهاى MPP سبک برنامه‌نويسى با برنامه‌نويسى تحت SMP متفاوت مى‌باشد.


در يک سيستم MPP هر پردازنده داراى حافظه مختص خود بوده و يک کپى از سيستم عامل و برنامه کاربردى را درخود جاى مى‌دهد. زيرسيستم‌ها نيز ازطريق يک مسير ارتباطى سريع به‌هم متصل مى‌گردند. به‌منظور بهره‌گيرى از معمارى MPP فرآيند اجراى برنامه مى‌بايد به بخش‌هاى کوچکترى قابل تقسيم باشد. به‌نحوى که بتوان آنها را به‌طور همزمان اجرا نمود.


فرآيندهاى علمى و برخى موارد شبيه‌سازى مسائل رياضى که مى‌توان مسئله را به بخش‌هاى مختلفى تقسيم نمود بگونه‌اى که همزمان قابل اجرا باشند، ازجمله زمينه‌هاى کاربردى اين معمارى محسوب مى‌گردد.


يکى ديگر از کاربردهاى مناسب براى اين معمارى موتورهاى جستجو و پرس‌وجوهاى موازى روى داده‌هاى ذخيره‌شده در بانک‌هاى اطلاعاتى مى‌باشد.


به‌طور خلاصه معمارى MPP در مواقعى که بتوان مسئله موردنظر را به بخش‌هايى موازى تقسيم نمود مورد استفاده قرار مى‌گيرد، درحالى که در معمارى SMP با افزايش پردازشگرها کارايى سيستم افزايش مى‌يابد. معمارى SMP درمقايسه با MPP متداولتر بوده و بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است.


يادآورى مى‌شود ازآنجايى که اينترنت يک پديده درحال تغيير است، ارتقاى سيستم امرى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد. لذا flexibility،Scalability و Load balancing از فاکتورهاى مهم انتخاب سخت‌افزار e-commerce محسوب مى‌گردد.


سايت‌هاى اينترنتى Alta Vista،Yahoo و بسيارى ديگر از سايت‌هاى معروف معتقد مى‌باشند ويژگى‌هاى مذکور در مجموعه‌اى از سخت‌افزارهاى مبتنى‌بر Intel وجود دارند. (معمولاً serverهاى مبتنى بر Intel بصورت cluster مورد استفاده قرار مى‌گيرند.)