سازمان‌ها و شرکت‌هاى عرضه‌کننده راه‌حل‌هاى آماده در زمينه تجارت الکترونيک، معمولاً به‌منظور انتخاب راه‌حل براى شرکت‌هاى متقاضى فرم سؤالاتى را ارائه مى‌نمايند تا براساس نوع فعاليت‌ها و ظرفيت کارى هريک بتوانند راه‌حل مناسبى را درقالب خدمات کسب و کار الکترونيکى به آنها ارائه نمايند.


بديهى است عدم شناخت نيازهاى يک سازمان يا شرکت قطعاً منتج به ارائه راه‌حل مناسب در زمينه تجارت الکترونيک نخواهد شد. و ازآنجايى که بسيارى از شرکت‌ها و سازمان‌ها اغلب هزينه و زمان کمى را در مرحله شناخت نيازها، به‌منظور دستيابى به راه‌حل‌هاى تجارت الکترونيکى خود پيش‌بينى مى‌نمايند، لذا حاصل کار معمولاً راه‌حل‌هاى شتاب‌زده و ناکارآمد خواهد بود.


به‌منظور انتخاب راه‌حل مناسب جهت کسب و کار الکترونيکى ابزارهاى ويژه‌اى توسط شرکت‌هاى مختلف عرضه گرديده است که يکى از اين نوع ابزارهاى کمکى موسوم به Solution finder شرکت IBM مى‌باشد.