از چندين سال قبل اطلاعات تنها روى کاغذ توليد مى‌گرديد. با ارزان‌شدن و متداول‌شدن فن‌آورى CD-ROM سازمان‌ها با زحمات زيادى انتقال مستندات کاغذى را برروى CD-ROMها انجام دادند، تا بتوانند اطلاعات مهم خود را روى محيط جديد ببرند. و امروزه با متداول‌شدن شبکه‌هاى اينترنت تندبادى درگرفته است تا داده‌هاى سازمان‌ها در محيط اينترنت قابل بهره‌بردارى باشد. زيرا مشتريان آنها مى‌خواهند اطلاعات را به فرمتى که مورد نيازشان مى‌باشد دراختيار گيرند. کاربران براى دستيابى به اطلاعات موردنياز خود نمى‌خواهند خود را به آب و آتش بياندازند و حجم زيادى از مستندات فنى که حاوى شرح تمامى حالات و تمام موارد استفاده مى‌باشد را بخوانند. بلکه مى‌خواهند اطلاعات همان‌گونه که مى‌خواهند برايشان به‌طور سفارشى دراختيار قرار گيرد، تا بتوانند آنها را سريعاً يافته و مورد بهره‌بردارى قرار دهند.