موفقيت چشم‌گير اينترنت، از نمونه‌هاى آشکار انقلاب اطلاعاتى است که در راه مى‌باشد. شرکت‌هايى که قدر و ارزش اطلاعات را مى‌شناسند و به‌آن ارج مى‌نهند درصدد مى‌باشند تا فرآيندهاى ايجاد، توزيع و دستيابى به اطلاعات خود را بازنگرى و مهندسى مجدد نمايند. دست‌يافتن به هريک از موارد ايجاد يا توليد اطلاعات (creation)، توزيع (Distribution)، دستيابى (access)، محدوديت‌هاى مستندات چاپى و آشنايى با فن‌آورى SGML براى هر شرکتى ارزشمند بوده و موفقيت بزرگى محسوب مى‌گردد.