در حال حاضر سازمان‌هاى پويا فعاليت‌هاى خود را به‌گونه‌اى تقسيم مى‌نمايند که بصورت مجموعه‌اى از فرآيندهاى مستقل تعريف شده و در عين حال قابل نظارت و مديريت نيز باشند به‌طورى که مديريت جديد را مديريت فرآيند و کيفيت مى‌نامند. در اين نوشتار هدف اصلى معرفى يک الگوى اجرايى براى فرآيندهاى يک سازمان مى‌باشد. به‌گونه‌اى که اين الگو در قالب سيستم‌هاى کاربردى قابل پياده‌سازى و کنترل و نظارت باشد. هرچند فرآيند‌گرايى تنها در چارچوب ارائه خدمات مشترى مدارى خلاصه نشده و در بسيارى از موارد قابل پياده‌سازى مى‌باشد ليکن در اين فصل بيشتر جنبه‌هاى خدمات به مشتريان و مشترى‌مدارى مورد توجه قرار گرفته است. خدمات به مشتريان را در يک تقسيم‌بندى کلى مى‌توان مؤلفه‌هاى عمده زير تقسيم نمود:


- Customer Service
- Partner Management
- Sales & Marketing Support

از ابزارهاى WorkFlow به‌عنوان يکى از کاراترين نرم‌افزارهاى ارائه‌شده مى‌توان موارد زير را نام برد: