در فرآيند خريد و فروش مبتنى‌بر اينترنت دو طرف خريدار و فروشنده ازنظر فيزيکى يکديگر را نمى‌بينند از‌اين‌رو تشخيص و کنترل هويت براى هر دو طرف ضرورى بوده و از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.


اثبات هويت صحيح اين اطمينان را فراهم مى‌آورد تا تعاملات مبتنى‌بر اينترنت ايمن و معتبر انجام پذيرد. امروزه public key عمده‌ترين روش مورد استفاده مراکز CA، جهت حصول اطمينان از اعتبار معاملات در اينترنت مى‌باشد.