برخلاف تجارت سنتي، در تجارت الکترونيکي، هيچگونه قرارداد نوشته‌شده و آماده‌اى وجود ندارد. و خريداران درمقابل کالاهاى خريدارى شده خود، وجهى را بصورت نقدى پرداخت نمى‌نمايند.بنابراين ترديدى نيست که قوانين تجارت عادى و سيستم‌هاى موجود نمى‌توانند با همان شکل مورد استفاده قرار گيرند. براين‌اساس ضرورى است به‌منظور عدم امکان وقوع خسارت به طرفين معامله قوانين روشن تجارى تدوين و پياده‌سازى گردد تا بتوان با تکيه بر اين قوانين به يک بازار الکترونيکى معتبر دست يافت.