سوئيفت يک شبکه جهانى ارتباطات مالى است. بانک‌ها و سازمان‌هايى که اين استاندارد را به خدمت مى‌گيرند مى‌توانند تمامى پيام‌هاى خود را براساس استاندارد ارسال و دريافت نمايند.


مزاياى انجام کار با اين استاندارد به‌شرح زير مى‌باشد:


۱. افزايش سرعت کار به‌ميزان حداقل دوبرابر


۲. برخوردارى از امنيت بيشتر و جلوگيرى از هر نوع سوءاستفاده


۳. کاهش هزينه در مقايسه با ساير سيستم‌هاى مخابراتي


۴. صرفه‌جويى در بکارگيرى نيروى انساني


۵. برخوردارى از دقت بيشتر و به حداقل رسيدن اشتباهات


انتقالات ارزى بين بانکي، معاملات ارزي، حواله‌هاى ارزى صادره، وصولى‌هاى ارزي، اوراق بهادار، اعتبارات اسنادى و ضمانت‌نامه‌هاى ارزى از عمده پيام‌هايى هستند که ازطريق اين شبکه پردازش مى‌گردند.