سير تحولات بانکدارى از سال ۱۹۹۹ با معرفى Mobile Banking ،Internet Banking و Cyber Banking آغاز گرديده است. دريافت صورتحساب‌هاى بانکى ازطريق موبايل امروزه از متداولترين کاربردهاى کاربران در اروپا و آمريکا مى‌باشد.به‌منظور بکارگيرى اين تکنولوژى زيرساخت‌هاى فنى لازم همراه با تدوين قوانين و مقررات حقوقى و پياده‌سازى سيستم سوئيفت در مبادلات داخل و خارج، تغيير در ساختار عمليات بانکي، بکارگيرى کارت‌هاى اعتباري، نقش بانک مرکزى در اجراى بانکدارى الکترونيکى ازجمله موارد مهم در پياده‌سازى تجارت الکترونيکى محسوب مى‌گردند.