جلسات شوراى تسهيل تجارى و تجارت الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه که هر شش‌ماه يکبار در يکى از کشورهاى عضو تشکيل مى‌شود، مرکب از اجلاس عمومى و نيز نشست‌هاى گروه‌هاى کارى تخصصى است.


گروه‌هاى کارى تخصصى شوراى تسهيل تجارى و بازرگانى الکترونيکى آسيا - اقيانوسيه که هريک تصدى بررسي، تأييد و بسط پيام‌هاى استاندارد اديفاکت در زمينه‌هاى گوناگون عمليات تجارى را برعهده دارند، به‌قرار زير مى‌باشند:


۱. گروه کارى آگاه‌سازى و آموزش (AEG-Awareness & Education Working Group)


۲. گروه کارى ارزيابى امور فنى پيام‌هاى اديفاکت (TAG-Technical Assessment Group)


۳. گروه کارى زبان XML براى مبادله الکترونيکى داده‌ها (XMLWG-XML & EDI Working Group)


۴. گروه کارى بررسى پيام‌هاى استاندارد خريد (PWG-Purchasing Working Group)


۵. گروه کارى بررسى پيام‌هاى استاندارد گمرکى (CWG-Customs Working Group)


۶. گروه کارى بررسى پيام‌هاى استاندارد مالى (FWG-Financial Working Group)


۷. گروه کارى بررسى امور حقوقى (LWG-Legal Working Group)


۸. گروه کارى بررسى امور ايمنى و حفاظت گردش الکترونيکى اطلاعات (SWG-Security Working Group)


۹. گروه کارى بررسى پيام‌هاى استاندارد ترابرى و حمل‌ونقل (TWG-Transport Working Group)


۱۰. گروه کارى بررسى امور مربوط به حفاظت از محيط زيست (EPG-Environment Protection Working Group)


هيأت نمايندگى وزارت بازرگانى جمهورى اسلامى ايران براى نخستين‌بار در يازدهمين اجلاس AFACT (مالزى - آبان‌ماه ۱۳۷۴) حضور پيدا کرد و متعاقباً در دوازدهمين اجلاس عمومى آن (فيليپين - خردادماه ۱۳۷۵)، به‌عنوان تنها کشور غرب آسيا، رسماً عضويت اين سازمان را احراز نمود.