آفتاب

دكتر حسام الدین خُرُمی، پدر گنجینه اسناد مكتوب معاصر ایراندكتر حسام الدین خرمی مردی كه از وی به عنوان پدر گنجینه اسناد مكتوب معاصر ایران نام می برند. وی از سر شوق و علاقه به فرهنگ و تمدن سرزمین مادری، از همان دوران كودكی در جستجوی نشانه ها و نمادهای فرهنگی این دیار بود

دکتر حسام الدین خُرُمی نسخه شناس و مجموعه دار معاصر، در سال ۱۳۱۲ در شهر تفرش به دنیا آمد. دكتر حسام الدین خرمی مردی كه از وی به عنوان پدر گنجینه اسناد مكتوب معاصر ایران نام می برند. وی از سر شوق و علاقه به فرهنگ و تمدن سرزمین مادری، از همان دوران كودكی در جستجوی نشانه ها و نمادهای فرهنگی این دیار بود تا از ورای وجود مادی آنها به مفاهیم عمیق فرهنگی دست یابد. اینگونه بود كه در این راه به مردی آگاه از آثار و هنرهای فرهنگی تاریخی مبدل گردید... او از همان ابتدا با علاقه ای كه به اسناد مكتوب و مطبوعات تاریخی داشت نسبت به جمع آوری و احیای بسیاری از این آثار اهتمام ورزید بطوریكه در سال ۱۳۷۶ به تنهایی با در اختیار قراردادن گنجینه عظیم آثار و اسناد تاریخی ، روزنامه ها و نشریات خود در پایه گذاری موزه ملی مطبوعات نقش ارزنده ای ایفا كرد.

این مجموعه شامل تاریخچه ۱۷۰ ساله مطبوعات ایران در قالب ۴ هزار عنوان نسخه اصلی چاپ شده در ایران است. از نفیس ترین آثار ارزشمند این مجموعه، دوره كامل روزنامه وقایع اتفاقیه مربوط به سال ۱۲۶۷ هـ.ق است؛ گرچه نشریات قدیمی دیگری چون حبل المتین ، اطلاع، شرف، شرافت و... در بین آن به چشم می خورد. علاوه بر فعالیتهای فوق، در راه اندازی موزه اسناد كاخ صاحبقرانیه، جمع آوری اسناد ازدواج دوره قاجار، جمع آوری و نمایش نشانها و مدالهای دولتی دوران قاجار، جمع آوری برخی از اسناد و مدارك دوره پهلوی، برگزاری نمایشگاه ترانه های گمشده و در نهایت جمع آوری و نمایش ۴۲ فرمان از پادشاهان دوران صفویه ـ افشاریه ـ زندیه و قاجاریه و هزاران فعالیت دیگر ایشان، تنها گوشه ای از كتاب زرین افتخارات ایشان به شمار می آید. شادروان خرمی پس از سالها تحقیق و مطالعه و خدمت عاشقانه به فرهنگ و تمدن ایران، به دلیل كهولت سن و بیماری سرطان در مهرماه سال جاری دار فانی را وداع گفت.