سلام آقای یاغی

مصدومیت، محرومیت و شکست. فصل برای یونایتد این‌طور شروع شد، سراسر مصیبت و دلواپسی.