مکتبی در مقابل خشونت و تندروی

گفتاری از آیت الله شهید محمدباقر صدر دربارۀ نقش مشترک امامان برای جلوگیری از کجروی به نقل از کتاب «امامان اهل بیت» را در متن زیر می خوانید.

گفتاری از آیت الله شهید محمدباقر صدر دربارۀ نقش مشترک امامان برای جلوگیری از کجروی به نقل از کتاب «امامان اهل بیت» را در متن زیر می خوانید.
«روابط پیشوایان کجرو با امامان علیهم السلام بر پایه نگرانی شدید از فعالیت و نقش ایشان در زندگی اسلامی شکل می گرفت. آن چنان که این نگرانی گاه به درجۀ وحشت می رسید. از این رو، آنان پیوسته امامان علیهم السلام را در بند حفاظت شدید و مراقبت سخت باز می داشتند و می کوشیدند تا ایشان را از پایگاه های مردمیشان دور نگه دارند و سپس، برای زندگیشان دسیسه می چیدند و برای خلاصی از خطرشان به شهادتشان می رساندند.
آیا همه این ها به طور اتفاقی یا همچون یک سرگرمی بوده که پیشوایان کجرو، به رغم تمامی هزینه های سنگینی که از خوشنامی و ارجمندی خود می پرداختند، در برابر امامان اهل بیت علیهم السلام چنین اقداماتی را پیش می گرفتند؟
یا این همه در نتیجه احساس خطری بوده که حاکمان کجرو از نقش ایجابی امامان اهل بیت علیهم السلام داشتند؟ اگر چنین نیست پس این همه کشتار و آواره سازی و تبعید و زندان برای چه بوده؟!
یک پرسش بر جا می مانَد که گاه به ذهن ها خطور می کند: آیا ایجابی بودن امامان علیهم السلام به سطحی می رسیده که برای گرفتن زمام حکومت از پیشوایان کجرو دست به اقدام عملی بزنند یا به همان حمایت از رسالت و مصالح امت در برابر سقوط به پرتگاه و بحران های کژروی بسنده می کرده اند؟خلاصه اندیشه اصلی در پاسخی که از برخی متون و احادیث پُرشمار برمی آید، چنین است:
«امامان علیهم السلام برای برپایی پایه های حکومت شایسته به دست خود، تنها قیام با شمشیر و پیروزی مسلحانه موقت را کافی نمی دیدند. برپایی و نهادینه سازی چنین حکومتی در نظر ایشان تنها بر آماده سازی حمله نظامی متوقف نیست. بلکه پیش از آن بر آماده سازی سپاهی عقیدتی متوقف است که به امام و عصمت ایشان ایمانی مطلق دارد و هدف های بزرگ ایشان را کاملاً درک می کند و پشتیبان برنامه ایشان در عرصه حکومت است و از دستاوردهای امام برای امت نگهبانی می نماید.
همه شما داستان آن مرد خراسانی را می دانید که خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسید و به عهده گیری جنبش انقلابیون خراسانی را به ایشان عرضه داشت. امام علیه السلام در پاسخ درنگ نمود و پس از مدتی به او فرمان داد که وارد تنور شود. او سر باز زد. سپس [هارون مکّی] آمد و حضرت به او چنین فرمانی داد و او سوی فرمانبری شتافت. آن گاه امام علیه السلام رو سوی مرد خراسانی کرد و پرسید:
چند تن همچون [هارون مکّی] دارید؟ این پاسخ عملی امام علیه السلام به پیشنهاد مرد خراسانی بود.»