اعتکاف در چه صورت واجب می شود؟ | اعتکاف واجب

اعتکاف در چه صورت واجب می شود؟ | معنای فقهی اعتکاف، ساکن شدن در مسجد به قصد دعا و راز و نیاز با خداست. این اعتکاف بر دو نوع است، که یکی اعتکاف واجب است و دیگری مستحب. اعتکاف واجب در صورت نذر کردن یا قسم خوردن یا متعهد شدن، اتفاق می افتد. در ادامه به توضیح این مسئله پرداخته شده است.

اعتکاف چیست؟
اعتکاف، در لغت به معنای توقف در جایی است و در اصطلاح فقهی، عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند، با شرایطی که خواهد آمد.

اعتکاف واجب چیست؟
اعتکاف به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود: واجب و مستحب . اعتکاف واجب آن است که انجام آن با نذر یا عهد یا قسم یا شرط ضمن عقد یا اجاره و مانند آن لازم می شود . اگر اعتکاف با شرایط یاد شده نباشد، مستحب خواهد بود .

اعتکاف در چه صورت واجب می شود؟
امام، خویی، بهجت، تبریزی، فاضل، سیستانی، وحید، صافی، شبیری و نوری:
اگر نذر یا عهد کرده و یا قسم خورده در ایام خاصی معتکف شود و یا از طرف کسی اجیر (قرارداد بسته) یا نائب شده و مانند آن، که در زمان خاصی از طرف او معتکف شود، در این صورت اعتکاف بر او واجب معیّن می شود.

مکارم:
اگر نذر یا عهد کرده و یا قسم خورده در ایام خاصی معتکف شود، اعتکاف بر او واجب معیّن می شود. اما بنابر احتیاط واجب اعتکاف بواسطه اجاره و مانند آن صحیح نیست. بله می تواند به قصد رجاء (رسیدن به ثواب) اعتکاف استیجاری انجام دهد