ایا قورت دادن خلط باعث باطل شدن روزه میشود | خلط روزه را باطل میکند

ایا قورت دادن خلط باعث باطل شدن روزه میشود | اگر قورت دادن خلط عمدا اتفاق بیفتد، روزه باطل می شود و قضا و کفاره آن بر شخص واجب می گردد.

سوال: آیا اگر خلط از بینی وارد دهان بشود، در صورت فرو بردن آن روزه باطل می‏ شود؟ فرو بردن خلطی که به واسطه سرماخوردگی در گلو وجود دارد چطور؟
جواب: تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد و اگر به فضای دهان رسیده، بنابر احتیاط واجب نباید فرو برد و اگر عمداً فرو برد، بنابر احتیاط قضا و کفاره بر او واجب می‏ شود.

حضرت ایت الله مکارم شیرازی:
آیا فرو بردن چرک گلو باعث باطل شدن روزه می گردد؟
اگر به فضای دهان وارد نشود یا بدون اختیار فرو رود مانعی ندارد.

حضرت ایت الله بهجت:
جواز فرو بردن اخلاط سر و سینه، در صورتی که در غیر حال روزه امری عادی باشد و به فضای دهان نرسیده باشد خالی از وجه نیست و اگر به فضای دهان رسید و آن را فرو برد، بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.

حضرت ایت الله سیستانی:
فرو بردن اخلاط سر و سینه ، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد ، ولی اگر داخل فضای دهان شود ، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرند.

حضرت ایت الله وحید خراسانی:
فرو بردن اخلاط سر و سینه ، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد ، ولی اگر داخل فضای دهان شود ، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرند.[5]

منبع: پاسخگویان