جنب شدن در خواب روزه را باطل می کند؟

جنب شدن در خواب روزه را باطل می کند؟ | بطور کلی اگر شخص مکلف پیش از اذان صبح جنب شود، باید تا قبل از اذان غسل یا تیمم بدل از غسل نماید. اما اگر بعد از نماز صبح محتلم شود، تا اذان مغرب و عشا وقت دارد تا غسل کند، آن هم به دلیل ممانعت از قضا شدن نماز ظهر و عصرش.

فراموشی غسل تا روز
اگر کسی در شب جنب شود ؛ ولی غسل را فراموش کند ، تا اینکه در روز متوجه شود ؛ آیا در این صورت نیز روزه اش باطل است؟
همه مراجع : آری، در این فرض نیز روزه باطل می شود.
تبصره : هر چند روزه شخص باطل است؛ ولی باید تا غروب از خوردن و آشامیدن و مانند آن امساک کند.

فراموشی جنابت
کسی که مدتی روزه گرفته و نماز خوانده و بعد بفهمد جنب بوده ، تکلیف او چیست؟
همه مراجع : اگر متوجه اصل جنابت نبوده، روزه های او صحیح است؛ ولی باید نمازها را قضا کند.

جنابت قبل از اذان
شخص جنب که در ماه رمضان قبل از اذان صبح ، به آب دسترسی ندارد ، وظیفه اش چیست؟
همه مراجع : اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسی ندارد، تیمم بدل از غسل کند و روزه او صحیح است. بعد از اذان در صورت دسترسی به آب، برای نماز صبح غسل کند و در غیر این صورت، با همان تیمم، نماز صبح خود را بخواند.

جنابت در شب ماه رمضان
کسی که در شب ماه رمضان جنب شده و می داند که اگر بخوابد ، بعد از اذان صبح بیدار می شود ، تکلیف او چیست؟
همه مراجع (به جز مکارم) : این شخص باید پیش از خواب غسل کند و اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان بیدار شود، روزه اش باطل است و باید علاوه بر قضای آن، کفاره هم بدهد.
آیت الله مکارم : اگر بدون غسل بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود، روزه اش اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب، بعد از ماه رمضان، آن را قضا کند و کفاره هم بدهد.

تشخیص جنابت
راه های تشخیص جنابت چیست؟
همه مراجع : انسان به دو چیز جنب می شود :
1. آمیزش جنسی به مقدار دخول نسبت به مرد و زن (گرچه منی بیرون نیاید).
2. بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.

ندانستن جنابت
چندین سال با حال جنابت روزه گرفتم و نماز خواندم ؛ در حالی که نمی دانستم جنب باید غسل کند ، تکلیف چیست؟
امام، بهجت، تبریزی، خامنه ای و وحید : نماز و روزه هایی را که در حال جنابت انجام داده اید، باید قضا کنید.
سیستانی، صافی و فاضل : اگر در یاد گرفتن مسائل کوتاهی نکرده اید، روزه ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولی نماز هایی را که در حال جنابت خوانده اید، در هر حال باید قضا کنید.
مکارم : روزه هایی را که در حال جنابت انجام داده اید، بنابر احتیاط واجب قضا کنید و نماز هایی را که در این حالت خوانده اید قضا نمایید.
نوری : روزه ها صحیح است و قضا ندارد؛ ولی نماز هایی را که در حال جنابت خوانده اید، باید قضا کنید.
تبصره 1 : طهارت نسبت به نماز شرط واقعی است؛ از این رو اگر از روی ناآگاهی نیز بدون طهارت نماز بخواند، نمازش باطل است.
تبصره 2 : در هر حال روزه هایی که با این حالت گرفته شده است کفاره ندارد.