شیاف روزه را باطل میکند؟مکارم شیرازی

شیاف روزه را باطل میکند؟مکارم شیرازی | طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی، شیافی که برای معالجه مصرف شود و شخص قصد تغذیه یا لذت بردن (مثلا شیاف تریاک) را نداشته باشد، اشکال ندارد.

برای سرعت در بهبودی بعضی از بیماری ها بعضی از پزشکان شیاف تجویز می کنند که مهم ترین استعمال آن برای پایین آوردن سریع تب می باشد البته استفاده های دیگری نیز دارد. همانطور که می دانیم اماله کردن یا همان تنقیه کردن با چیزهای روان حتی از روی ناچاری و برای معالجه روزه را باطل می کند.حال آیا استعمال شیاف نیز همین حکم را دارد؟
حضرات آیات امام، خامنه ای، مکارم شیرازی: استعمال شیاف هایی که برای معالجه است اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیاف هایی که برای کیف کردن است(مکارم : برای تغذیه است خودداری شود) مثل شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجری است خودداری نمایند.
به بیانی دیگر استعمال شیافها برای معالجه اشکال ندارد، هر چند بهتر است استفاده نشود(یعنی کراهت دارد)، ولی احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای تغذیه است خودداری شود.