لکه بینی در ماه رمضان چه حکمی دارد

لکه بینی در ماه رمضان چه حکمی دارد | در ادامه احکام مربوط به حیض در ماه رمضان و حکم نماز خواندن و روزه گرفتن در حالت لکه بینی بررسی شده است و نظر چند تن از مراجع بزرگ شیعه بیان شده است.

ایامی که قبل از بروز قاعدگی لک می‏بینند، استحاضه است؛ مشروط بر آن که آلودگی پیوسته نباشد.
اصولاً احتساب دوران آلوده بودن از ایام قاعدگی سه شرط دارد:
1- فاصله‏اش تا قاعدگی قبلی کمتر از ده روز نباشد.
2- آلودگی، ولو در داخل، پیوسته باشد.
3- آلودگی کمتر از سه روز نباشد.

بنابراین اگر یک لکه و ترشح مختصر می بینند و تمام می شود باید به وظیفه استحاضه قلیله عمل کنند یعنی خودشان را تمیز کنند و برای هر نماز طبق معمول وضو بگیرند.

دو نکته :
1- اگر آن ترشحات مستمر باشد و قطع نشود یعنی اگر مقداری پنبه داخل محل شود ولو به اندازه سر سوزنی به خون آلوده شودشروع پریود است و حیض حساب می شود هر چند خارج نشود
2- مقدار خون ملاک نیست اگر در ایام عادت خونریزی داشته و شرایط حیض را دارا باشد حتی اگر پنبه ای را داخل فضا کند و به قدر سر سوزنی آلوده باشد، آن خون حیض است وگرنه استحاضه خواهد بود.

دراین ایام شک وظیفه نماز وروز چیست ؟
تا زمانی که لکه بینی ها به مدت 3 روز متصل نباشند ( ولو در داخل ) حکم استحاضه را دارند و باید به وظایف استحاضه عمل کنند, واگر این لکه ها به مدت 3 روز ادامه پیدا کنند ( حتی اگر ابتدا خارج شود وبعد در داخل ادامه پیدا کند) لکه ها حکم حیض را دارند و این امر نشان دهنده باطل بودن عبادات در این ایام است .

در پایان نظر مراجع در پاسخ به این سوال به صورت تفصیل بیان میکنم
آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال حیض خصوص آن خون هایی است که دارای صفات حیض می باشد البته اگر کمتر از سه روز نبوده و بیشتر از ده روز هم نباشد و آنچه صفات حیض را ندارد محکوم به استحاضه است که دستور آن در رساله توضیح المسائل حضرت امام«قدس سره» - 394 به بعد - مذکور است، مراجعه نمایید.؛ و اگر لکه های مذکور خون نباشد حکمی ندارد ولی اگر خون باشد ـ اگر چه به صورت لکه های زرد رنگ ـ در صورتی که در سه روز اول هر چند در باطن استمرار نداشته باشد حیض محسوب نمی شود و محکوم به استحاضه است.

آیت الله مکارم شیرازی: عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند (بطوری که در میان زنها معمول است که گاهی عادت را جلو یا عقب می اندازند) و روی هم رفته از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت دیده حیض است و قبل و بعد از آن استحاضه می باشد، همین طور اگر چند روز قبل از ایّام عادت به اضافه تمام عادت را خون ببیند، یا فقط چند روز بعد از عادت به اضافه تمام ایّام عادت را خون ببیند که اگر از ده روز تجاوز نکند، همه اش حیض است و اگر تجاوز کند فقط ایّام عادت حیض محسوب می شود.

و درایام استظهار احتیاطا عبادات را انجام دهید واز محرمات اجتناب نمائید.

آیت الله وحید خراسانی : اگر خونی ببیند و شکّ کند که خون حیض است یا استحاضه ، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد ، باید حیض قرار دهد.
الف. اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود ، و بعد سه روز خون در عادت یا با نشانه های حیض ببیند ، خون دوم حیض است ، و خون اوّل اگر چه در روزهای عادتش باشد حیض نیست.
ب. اگر سه روز پشت سر هم با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون ببیند و پاک شود ، چنانچه دوباره خونی که دارای نشانه های حیض است یا در روزهای عادت است ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود ، روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است.
ج. اگر بعضی از روزها را حیض قرار دهد و عبادت نکند و بعد بفهمد حیض نبوده است ، باید نماز و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید ، و اگر به گمان این که حیض نیست عبادت کند و بعد بفهمد حیض بوده ، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باشد باید قضا نماید.
د. اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست ، باید برای عبادتهای خود غسل کند ، اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند ، ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند ، نباید غسل کند.

آیت الله سیستانی : تا زمانی که لکه بینی ها به مدت 3 روز متصل نباشند ( ولو در داخل ) حکم استحاضه را دارند و باید به وظایف استحاضه عمل کنید, واگر این لکه ها به مدت 3 روز ادامه پیدا کنند ( حتی اگر ابتدا خارج شود وبعد در داخل ادامه پیدا کند) لکه ها حکم حیض را دارند و این امر نشان دهنده باطل بودن عبادات شماست.

آیت الله فاضل لنکرانی : حداقل حیض سه روز خون دیدن مستمر است و لکه بینی حیض نیست بلکه استحاضه قلیله است که باید نمازها را بخوانید برای هر نماز هم وضو بگیرید برای دانستن احکام استحاضه به رساله توضیح المسائل که در همین سایت موجود است مراجعه کنید.

منبع: یادداشت های یک طلبه