پازل ناقص مطبوعات

نمایشگاه مطبوعات را می توان به مانند پازلی تصور کرد که از قطعات مختلف نشریات و روزنامه ها تشکیل شده که با چیدن آنها در کنار یکدیگر تکمیل می شود.