حصار تشریفات

اهدای جوایز به برخی از روزنامه نگاران و نویسندگان برتر را می توان از جمله اهداف این جشنواره به حساب آورد. در واقع ارزیابی موقعیت حرفه ای این قشر که با رشد و بالندگی فرهنگی جامعه در ارتباط تنگاتنگی قرار دارد، همواره یکی از دغدغه های اساسی برنامه ریزان این عرصه بوده و باید باشد. از سوی دیگر، در مقام داوری آثار، نشان دادن کاستی ها نیز به همان میزان دارای اهمیت است که مشخص ساختن قوت ها.