یک نمایشگاه با هزارو یک پیچ و خم

اما و اگرهای نمایشگاه مطبوعات امسال ...