چرا جایزه جشنواره مطبوعات را نگرفتم؟

نگاهی به جایزه جشنواره مطبوعات ...