جای خالی ...

نمایشگاه مطبوعات امسال متفاوت بود.....