پایانی برای الکامپ سیزدهم

تاریخچه برگزاری نمایشگاه‌های کامپیوتر و تجهیزات آن در کشور ما به سال ۶۹ برمی‌گردد. درست زمانی که به فاصله هر دو سال یک‌بار نمایشگاه کامپیوتر برگزار می‌شد. بعد از آن در سال ۷۴ نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی تحت نام الکامپ قدم به عرصه نمایشگاه‌های کشور گذاشت.