چرا نمایشگاه؟

آیا نمایشگاه صنعت آب و آب و فاضلاب به اهداف خود رسیده است