آن سوی رنگ و این سوی نقش و نگار

یادداشتی بر نمایشگاه كارهای آهو حامدی در گالری هما