افول فرانکفورت

بررسی تاریخچه این نمایشگاه نشان از فراز و نشیب های بسیاری دارد. فرانکفورت زمانی مونوپل ارتباطات نشر را در سطح جهان در اختیار داشت و از قبل آن اهداف موردنظر تامین می شد. هر کتابی را مایل بودند در کانون توجه ها قرار می دادند و به سرعت آن را به چندین زبان ترجمه می کردند و منتشر می ساختند.