ظرفیت تولید در خدمت اقتصاد و سیاست

وجود ظرفیت تولید مازاد بر میزان برنامه ریزی و هماهنگ شده در میان اعضای اوپك، یكی از مهم ترین ابزار لازم برای مدیریت عرضه به شمار می رود. به واقع اعضای اوپك باید بخواهند و بتوانند بیش از میزان كنونی، تولید و عرضه كنند.