قیمت گذاری و یارانه انرژی

یكی از بزرگ ترین مسائلی كه كشورهای در حال توسعه با آن روبه رو هستند، این است كه چگونه میان منافع حاصل از قیمت گذاری انرژی و رفاه عمومی، تعادل برقرار كنند. آشكار است كه این بحث را نمی توان صرفاً روی یارانه انرژی و امثال آن متمركز كرد.