ایران بر دو راهی کیوتو

شکل گیری رژیم تغییر اقلیم در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، حاصل موجی از فعالیت های زیست محیطی بود که با کشف حفره ازن و انتشار گزارش کمیسیون براتلند به نام «آینده مشترک ما» در سال 1987 آغاز شد و در کنفرانس محیط زیست و توسعه 1992 در «ریو دو ژانیرو» برزیل به اوج رسید.