شكار نور خورشید در فضا

مطالعاتی كه بر روی تولید نیروگاه های خورشیدی ماهواره ای و قابلیت دریافت انرژی از آنها صورت گرفته نشان می دهد كه این سدهای فضایی بسیار پیشرفته (Hi-Tech) چندان هم دسترسی ناپذیر نیستند و می توان از انرژی دریافتی از آنها برای تاسیسات فضایی و زمینی استفاده كرد.