كسری بودجه؛ آثار و پیامدها

ارتباط بین كسری بودجه دولت و تورم یكی از مهمترین مباحثی است كه در اقتصاد كلان مورد بررسی قرار می گیرد.